Back

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม จิโรจน์ โชติพันธ์ุ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 2/2566 เพื่อพิจารณาวาระต่างๆที่เกี่ยวข้องและเป็นสิทธิประโยชน์ต่อบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading