Back

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้าง เสริม สุขมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง รองอธิการบดีกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ ห้องราชมรรคา ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

วันนี้ ( 21 สิงหาคม 2566)เวลา 09:00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้าง เสริม สุขมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง รองอธิการบดีกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ โดยมี นายวินัยศักดิ์ เหมืองทอง ผู้จัดการโครงการ SHAP ให้เกียรติเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมถนอม อินทรกำเนิด โรงแรมศรีพฤทธาลัยราชภัฏสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading