Back

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประธานในพิธี มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ “เพชรศรีพฤทเธศวร ครั้งที่ 2”

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ ห้องราชมรรคา ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รองศาสตราจารย์ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประธานในพิธี มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ “เพชรศรีพฤทเธศวร ครั้งที่ 2” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อาสนะ เชิดชู ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ในนามของคณะกรรมการดำเนินงานกล่าวรายงานการจัดโครงการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้ดำเนินการมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ “เพชรศรีพฤทเธศวร” ซึ่งปีที่ได้จัดเป็นปีที่ 2 โดยได้ดำเนินการการคัดเลือกบุคคลที่อนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน ค้นคว้า และเผยแพร่ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างเห็นเป็นที่ประจักษ์ จนเป็นที่ยอมรับจากสาธารณชน ตลอดจนเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ โดยสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการดำเนินการคัดเลือก ตลอดจนเผยแพร่ประวัติ และผลงานของผู้ที่ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติแก่สาธารณชน เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไป เกิดความซาบซึ้ง และความภาคภูมิใจในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย อันเป็นภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินที่สืบทอดต่อเนื่องกันมาอย่างยาวนาน และสามารถนำความรู้และประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับโล่รางวัลไปประยุกต์ใช้ สร้างโอกาส และก่อเกิดเป็นมูลค่าเพิ่มให้แก่ตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืน ซึ่งได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม รางวัล “เพชรศรีพฤทเธศวร” ประจำปีพุทธศักราช 2566 จำนวน 9 ท่าน ได้แก่

1.พระวชิรสิทธิธาดา (สิทธานต์ สิทฺธิวโร) เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ, เจ้าอาวาสวัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง สาขาศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี

2.นายอัครนันท์ นนทา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ สาขาส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์

3.นายอลงกรณ์ นิลดำ คุณครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

4.นางสาวรัตนาภรณ์ หอมหวล หมอลำ คณะหมอลำ “สาวน้อยเพชรบ้านแพง”สาขาศิลปะการแสดง

5.นายนิตติกร ธรรมพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก สาขาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.นางบูรณ์ภาคย์ ภูมิโภคพัฒน์ กรรมการสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ สาขาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

7.นางสรวีย์ ชัยนิคม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

8.นายกิตติพงศ์ สอนเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

9.นางสาวภิญญภัทฎ์ ใสกระจ่าง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading