Back

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดโครงการการเสวนาจัดทำและพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ฝ่ายมัธยมศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดโครงการฯ โดยมี ดร.อภิวัฒน์ แสนคุ้ม ผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตฯ ดร. ภูมิภัทร มาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ และคณะ นายจิตตนาถ สิงห์โต ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย นายคณิตพันธ์ จามรธัญญวาท ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา และ อาจารย์ ดร.ชูวิทย์ นาเพีย รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสาธิตอนุบาล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading