Back

ดร.ชูวิทย์ นาเพีย รองอธิการบดี เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกัน EdPEx

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ อาจารย์ ดร.ชูวิทย์ นาเพีย รองอธิการบดี เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกัน EdPEx หมวด 1 การนำองค์กร โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอแนะความคิดเห็นร่วมกันและเพิ่มเติมข้อมูลในส่วนที่สำคัญเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading