Back

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566 “วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชี่ยวชาญ แสงทอง คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในนามของคณะกรรมการกล่าวรายงานจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566

โครงการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566 “วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 ณ อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566 “วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชี่ยวชาญ แสงทอง คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในนามของคณะกรรมการกล่าวรายงานจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการร่วมเทิดพระเกียรติแด่องค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล ที่ 4 ที่ทรงได้รับการยกย่องให้เป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและร่วมเทิดพระเกียรติแด่องค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย”และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมของไทย ” และเป็นการเทิดพระเกียรติและพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติและสดุดีพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เพื่อเทิดพระเกียรติและสดุดีพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย”และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมของไทย ” และเป็นการเทิดพระเกียรติและพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และเพื่อส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน อันจะก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์ทั้งภาครัฐและเอกชนโดยมีกิจกรรมการแข่งขัน ได้แก่

1. การแข่งขันหุ่นยนต์เดินตามเส้น

2. การแข็งขันโครงสร้างสะพานไม้ไอติม

3. การแข่งขันตะกร้อ ฟุตซอล ด้วยหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา

4. การแข่งขัน Esports RoV

5. การประกวดโครงงานสุขภาพนักเรียนด้านส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

6. การประกวดแนวคิดนวัตกรรมอาหาร

7. การแข่งขันตอบปัญหาพื้นฐานด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม

8. การประกวดดนตรีโฟล์คซอง


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading