Back

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันแม่แห่งชาติ “กินนมแม่ เห่กล่อมลูก” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2566

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องศรีพฤทเธศวรเธียร์เตอร์ ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันแม่แห่งชาติ “กินนมแม่ เห่กล่อมลูก” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาสนะ เชิดชู ผู้อำนวยการสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม ในนามของคณะกรรมการกล่าวรายงานการจัดโครงการฯ

เนื่องจากวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชาติ คือเป็นที่รู้จักกันมายาวนานว่าเป็น “วันแม่แห่งชาติ” เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณของแม่อันประเสริฐยิ่ง สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เล็งเห็นความสำคัญด้านประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามที่จะเทิดทูนพระคุณของแม่ ด้วยการจัดทำกิจกรรมการบอกเล่าถึงวิถีชีวิตการเลี้ยงดูลูก ภายใต้โครงการวันแม่แห่งชาติ “กินนมแม่ เห่กล่อมลูก” ทั้งยังเป็นโครงการ ที่สามารถดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจำปีของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม และดำเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนที่ชัดเจน ส่งผลให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่ดีงามระดับชาติต่อไปการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 รวมทั้งเพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดงความกตัญญูกตเวทีและรำลึกถึงพระคุณแม่ ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้การปฏิบัติตนที่ดีต่อบุพพการีและเพื่อยกย่องเชิดชูแม่ที่ทุ่มเทอบรมเลี้ยงดูบุตรให้เป็นคนดีของสังคม


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading