Back

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มอบหมายให้ ดร.ชูวิทย์ นาเพีย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ ผู้ช่วยตราจารย์ ดร.นภวรรณ ชาติมนตรี คณะบดีคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมประชุมOnline เพื่อทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Conference รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มอบหมายให้ ดร.ชูวิทย์ นาเพีย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ ผู้ช่วยตราจารย์ ดร.นภวรรณ ชาติมนตรี คณะบดีคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมประชุมOnline เพื่อทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อเป็นการร่วมกันพัฒนาสมรรถนะครูด้านคุณธรรม จริยธรรม การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนนรู้ตามแนวทางชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อพัฒนางาน และมีกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก ให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading