Back

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและลงนามความร่วมมือการค้นหาสอบทานข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การใช้งานระบบฐานข้อมูลจังหวัดศรีสะเกษรองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและลงนามความร่วมมือ

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องสุขวิช รังสิตพล ศรีพฤทธาลัยราชภัฏสัมมนาคาร รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและลงนามความร่วมมือฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหัสา พลนิล หัวหน้าชุดโครงการวิจัย ในนามคณะผู้วิจัยแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษมีบทบาทเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในทุกมิติ มีภารกิจในการศึกษาค้นคว้า สร้างองค์ความรู้ ส่งเสริม สร้างมูลค่า สร้างคุณค่า สร้างแหล่งเรียน รวมถึงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือการทำงานร่วมกันกับพื้นที่ หนุนเสริม ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของจังหวัดศรีสะเกษให้บรรลุเป้าหมาย วาระขับเคลื่อนจังหวัดศรีสะเกษ บนเส้นทางของการพัฒนาที่ยั่งยืน (10 agenda) ในด้านผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้ประชาชนจังหวัดศรีสะเกษมีคุณภาพชีวิตที่ดี ปีงบประมาณ 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้รับทุนการวิจัยอย่างต่อเนื่อง จากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) เรื่อง “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับแพลตฟอร์มขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำจังหวัดศรีสะเกษ” โดยมีโมเดลแก้จนใน 2 มิติที่สำคัญ ได้แก่ มิติเรื่องคุณภาพชีวิต และมิติอาชีพและเศรษฐกิจ พื้นที่เป้าหมาย 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองศรีสะเกษและอำเภอห้วยทับทัน มีกลุ่มเป้าหมายหลักจำนวน 700 ครัวเรือน และ 3,500 คน กลุ่มเป้าหมายรองหมู่บ้านเป้าหมายโครงการ 1 ตำบล 1 หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืนผลการวิเคราะห์จากงานวิจัยพบว่าการแก้ไขปัญหาความยากจนที่มีประสิทธิภาพ มาจากปัจจัยด้านข้อมูลพื้นฐานคน จนที่แม่นยำ เพื่อนำไปสู่การให้ความช่วยเหลือ และจัดทำแผนการพัฒนาได้อย่างถูกต้อง ด้วยความเห็นชอบจาก คณะกรรมการความร่วมมือการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำจังหวัดศรีสะเกษ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 มอบนโยบาย โดยนายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ดำเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ ที่มีเครือข่ายผู้จัดเก็บข้อมูลครอบคลุมทุกพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษเป็นหน่วยภาระกิจหลักในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ส่งต่อสารสนเทศไปยังหน่วยภารกิจแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดศรีสะเกษ งานวิจัยแก้ไขปัญหาความยากจน จึงจัดการประชุมเครือข่ายจัดเก็บข้อมูลในพื้นที่ ทั้ง 2อำเภอ และร่วมลงนาม บันทึกความร่วมมือ การค้นหาสอบทานข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การใช้งานระบบฐานข้อมูลจังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ กับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ ขึ้นในวันนี้


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading