Back

รองศาสตราจารย์ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มอบหมายให้ ดร.ชูวิทย์ นาเพีย รองอธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมสืบสานประเพณีกับชาวชุมชนพันทา

วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 น.สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้จัด”โครงการร่วมสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2566″ ถวาย ณ วัดพานทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โดยรองศาสตราจารย์ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มอบหมายให้ ดร.ชูวิทย์ นาเพีย รองอธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมสืบสานประเพณีกับชาวชุมชนพันทา โดยมีผู้มีจิตศรัทธาในพื้นที่ใกล้เคียงร่วมทำบุญกันอย่างเนื่องแน่น โดยการจัดกิจกรรมนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้จัดร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการทำนุบำรุงศาสนาและเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อ สถานศึกษา บ้าน วัด ชุมชน นอกจากนี้ยังเป็นการปลูกฝังให้บุคคลากร นักศึกษา ครองตนเป็นพุทธมามกะ ที่ดีสืบไป


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading