Back

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการเสวนาการจัดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตฯ

การเสวนาการจัดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ฝ่ายมัธยมศึกษา พ.ศ. 2566

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมราชมรรคา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 (ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการเสวนาการจัดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตฯ ภายหลังจากการเปิดได้มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.ชูวิทย์ นาเพีย รองอธิการบดี รับช่วงดำเนินการเสวนาต่อ โดยมีนายอภิวัฒน์ แสนคุ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ในนามคณะกรรมการดำเนินการจัดเสวนาได้รายงานการดำเนินงานของโรงเรียนสาธิตฯเพื่อดำเนินการจัดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ฝ่ายมัธยมศึกษา พ.ศ. 2566


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading