Back

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้เข้าร่วมการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 โดยมีนายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นำส่วนราชการนำเสนอผลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

การตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.45 น. ห้องประชุมวิเศษสิงหนาท ชั้น 2 อาคารศิลปะและวัฒนธรรม รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้เข้าร่วมการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 โดยมีนายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นำส่วนราชการนำเสนอผลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐในภาพรวม การประเมินรางวัลฯ เข้าสู่ขั้นตอนการตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) โดยมีการนำเสนอผลงานที่โดดเด่น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นการถ่ายทอดสด Live ต่อคณะกรรมการผู้ตรวจการประเมิน เพื่อพิจารณารางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ซึ่งให้ความสำคัญกับยกระดับการบริหารจัดการองค์การเข้าสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ที่ตอบโจทย์เป้าหมายและทิศทางการพัฒนาของประเทศการสร้างประโยชน์สุขให้กับประชาชนและการเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง ซึ่งผลการตรวจประเมินดังกล่าวจะได้เสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพภาครัฐพิจารณาตัดสินรางวัลต่อไป


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading