Back

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง รองอธิการบดี กำกับกองนโยบายและแผน เข้าร่วมในพิธีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ครั้งที่ 6/2566 โดยมี ดร.วิจารย์ สิมาฉายา นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุมร่วมกับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมในรูปแบบ Online และ Onsite ในวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2566 ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมประธานในการประชุมและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้มีการมอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์ นามศรี ที่ได้รับคัดเลือกจากสำนักรัฐมนตรี ให้เป็น ค่าของแผ่นดิน ประจำปี 2565 ต้นแบบการสร้างสรรค์ความดี ประเภทบุคคล ณ ห้องประชุมพระยาไกรภักดี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาศฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 (ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading