Back

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานกล่าวต้อนและร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมถนอมอินทรกำเนิด ชั้น 2 โรงแรมศรีพฤทธาลัย ราชภัฏสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานกล่าวต้อนและร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เป็นผู้แทนในการมอบทุนการศึกษามูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝัน (CYF) ในพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิ Create Your Foundation (CYF) ในการนี้ทางคณะได้ให้ข้อคิดและแนวทางในการใช้ชีวิตกับนักศึกษาผู้ได้รับโอกาสในการรับทุนทุกคน ให้ตั้งใจศึกษาหาความรู้ และนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดเพื่อตอบแทนชุมชนและสังคมต่อไป


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading