Back

อาจารย์ ดร.ชูเกียรติ พงศ์พนาพิพัฒน์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี นำผู้บริหาร คณาจารย์ ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนางานของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ในกิจกรรม “จิบกาแฟแลงานสานสัมพันธ์”

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 07.00 น. ณ โรงแรมศรีพฤธาลัย ราชภัฎสัมมนาคาร อาจารย์ ดร.ชูเกียรติ พงศ์พนาพิพัฒน์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี นำผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนางานของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ในกิจกรรม “จิบกาแฟแลงานสานสัมพันธ์” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี ซึ่งคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ได้นำซุ้มอาหารที่จัดทำโดยนักศึกษาและคณาจารย์ภายในคณะ มาต้อนรับแขกนอกจากนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาเรียน ทั้งด้านอาหารและด้านการบริการ เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกการทำงาน ในสถานการณ์จริง


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading