Back

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการงานวันมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สืบสานวันมรดกไทย ครั้งที่ 10 ประจำปี 2566

“งานวันมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สืบสานวันมรดกไทย

ครั้งที่ 10 ประจำปี 2566”

วันนี้ (21 กรกฎาคม 2566) รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการงานวันมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สืบสานวันมรดกไทย ครั้งที่ 10 ประจำปี 2566 พร้อมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะผู้บริหาร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันศักดิ์ พวงอก คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ ณ ชั้น 1 อาคารพัชรกิติยาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีพันธกิจหลักประกอบด้วยการจัดการศึกษา การบริการวิชาการ การวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงมุ่งดำเนินงานตามภารกิจดังกล่าว ให้เกิดคุณภาพและเกิดประสิทธิผล ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ คือ เป็นผู้นำวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้บริการวิชาการแก่สังคม ผลิตบัณฑิต ที่มีความรู้ ทักษะวิชาชีพ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาประเทศ ให้ยั่งยืน สร้างความร่วมมือด้านการศึกษา ยกระดับมาตรฐานการศึกษาและวิชาชีพ สู่ความเป็นสากล

ในปี พ.ศ. 2566 เป็นปีที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 68 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2566 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีพระเมตตา กรุณา ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นอย่างยิ่ง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จึงได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสดังกล่าวขึ้น ในงานวันมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สืบสาน วันมรดกไทย ครั้งที่ 10 ประจำปี 2566 การจัดโครงการในครั้งนี้ มีการออกร้านของนักศึกษา เครือข่ายชุมชน และการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้วย


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading