Back

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมในการยื่นตำแหน่งทางวิชาการ ของบุคลากรสายวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมในการยื่นตำแหน่งทางวิชาการ ของบุคลากรสายวิชาการ เพื่อบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ การจัดเตรียมเอกสาร ในการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ โดยมีนายจรัส โนนกอง หัวหน้างานบริหารงานบุคคล กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์โครงการ

การอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นวิทยากร ในอาการอบรม ณ ห้อง 9301 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading