Back

ดร.ชูเกียรติ พงศ์พนาพิพัฒน์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี เป็นประธานเปิดโครงการ “SMXT” BAAC Ambassador 2023

โครงการ”SMXT” BAAC Ambassador 2023

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ อาจารย์ ดร.ชูเกียรติ พงศ์พนาพิพัฒน์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี เป็นประธานเปิดโครงการ “SMXT” BAAC Ambassador 2023 โดยมีนางสาวฉัตรนภา มีเพชร ในนามคณะกรรมการจัดโครงการฯ กล่าวรายงานการจัดโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อค้นหา Mr. and Miss Galaxy ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ มีบุคลิกภาพที่ดี มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก เพื่อเป็นตัวแทนของคณะ ในการเข้าการแข่งขันรายการ The master มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ทั้งนี้ โครงการ “SMXT” BAAC Ambassador 2023 ได้รับความร่วมมือจาก คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ทุกสาขาทุกชั้นปี และขอขอบคุณผู้สนับสนุนการแข่งขันจาก ผู้ประกอบการ ร้านค้าในจังหวัดศรีสะเกษ


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading