Back

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เตชิต ศิรวงศ์เดชา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยนายบุญชู นามบุรี รองผู้อำนวยการสำนักฯ นายจรัส โนนกอง ผู้อำนวยการกองกลาง และบุคลากรผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ร่วมให้การต้อนรับและรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำนักงานอธิการบดี

การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำนักงานอธิการบดี

วันที่ 15 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เตชิต ศิรวงศ์เดชา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยนายบุญชู นามบุรี รองผู้อำนวยการสำนักฯ นายจรัส โนนกอง ผู้อำนวยการกองกลาง และบุคลากรผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ร่วมให้การต้อนรับและรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำนักงานอธิการบดี ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒนวิบูลย์ เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชุดา วงศ์พานิช และ อาจารย์์จุฑามณี รุ้งแก้ว เป็นกรรมการ ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักงานอธิการบดี ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก 4.69


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading