Back

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2566

การประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx หมวด 1 ประจำปีการศึกษา 2566

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้นำระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx มาใช้ในบริหารและพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศโดยผ่านความเห็นชอบตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา) และกำหนดจัดประชุมผู้รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx หมวด 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1/2566 โดยมีคณะกรรมการผู้รับผิดชอบด้านหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาฯเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมธง รุญเจริญ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading