Back

กิจกรรมประชุมรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดนิทรรศการในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ “ศรีสะเกษ (Sport City)

กิจกรรมประชุมรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดนิทรรศการในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ “ศรีสะเกษ (Sport City)

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้จัดทำโครงการถอดบทเรียนแหล่งเรียนรู้เมือง Sport City สู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และจัดห้องนิทรรศการ ( Sisaket Sport City ) เพื่อจัดทำห้องนิทรรศการศรีสะเกษ (Sport City) เอื้อบรรยากาศต่อการเรียนรู้ และประโยชน์ ทางการศึกษา ให้บริการแก่บุคลากรนักเรียน นักศึกษา รวมทั้งบุคคลภายนอก ที่มาศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับเมืองกีฬา ” ศรีสะเกษ (Sport City) ” และเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลที่สร้างชื่อเสียงด้านกีฬา ซึ่งเป็นชาวศรีสะเกษที่ทุกคนภาคภูมิใจ สมควรแก่การยกย่องสืบไป มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำห้องนิทรรศการศรีสะเกษ (Sport City) และและยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคล ที่สร้างชื่อเสียงด้านกีฬา ซึ่งเป็นชาวศรีสะเกษที่ทุกคนภาคภูมิใจ เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศรีสะเกษ (Sport City) และเอื้อบรรยากาศต่อการเรียนรู้และประโยชน์ทางการศึกษา ให้บริการแก่บุคลากรและนักศึกษารวมทั้งบุคคลภายนอกที่มาศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับเมืองกีฬา ศรีสะเกษ (Sport City) และเพื่อส่งเสริม สนับสนุน การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนในจังหวัดศรีสะเกษ ในการเป็นนักกีฬามืออาชีพกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วยกลุ่มเครือข่ายจาก การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ สมาคมกีฬาแห่ง จังหวัดศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ คณะครุศาสตร์ และสาขาวิชาพลศึกษา รวมทั้งสิ้น 9 หน่วยงาน ณ ห้องประชุมวิเศษสิงหนาถ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading