Back

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุมการจัดทำคำของบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุมการจัดทำคำขอ งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 งบบำรุงการศึกษา ร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมถนอม อินทรกำเนิด (ชั้น 2 ) โรงแรมศรีพฤทธาลัยราชภัฏสัมมนาคาร


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading