Back

ดร.ชูวิทย์ นาเพีย รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุมตัวแทนคณะ หน่วยงาน ผู้แทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2566

อาจารย์ ดร.ชูวิทย์ นาเพีย รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุมตัวแทนคณะ หน่วยงาน ผู้แทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมวิเศษสิงหนาท อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 (ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล จากบุคลากรและนักศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนการแนะแนวการศึกษา ในปี 2567 ต่อไป


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading