Back

รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอร แสนภูวา ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายงบประมาณและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยงานวิเทศสัมพันธ์ นำ MISS.LONG LIHUA และ MISS.LYU JINXIN ครูอาสาสมัครชาวจีน เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอร แสนภูวา ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายงบประมาณและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยงานวิเทศสัมพันธ์ นำ MISS.LONG LIHUA และ MISS.LYU JINXIN ครูอาสาสมัครชาวจีน เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เพื่อรับนโยบายในการร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading