Back

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3 ในระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3 ในระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมวิเศษสีหนาท ชั้น 2 อาคารศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยมี รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นผู้ดำเนินการประชุม มีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 10 แห่ง เข้าร่วม ประกอบไปด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็น ผนึกกำลังมหาวิทยาลัยราชภัฏในการผลิตบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading