Back

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยได้รับเกียรติจาก นายมานะพันธ์ อังคสกุลเกียรติ รองนายกประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2566

วันที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้อง 7201 อาคารพัชรกิตติยาภา (ตึก 7) ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยได้รับเกียรติจาก นายมานะพันธ์ อังคสกุลเกียรติ รองนายกประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2566 บรรยายพิเศษ หัวข้อ BCG Model : ความหลากหลายทางชีวภาพ และวัฒนธรรมสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันศักดิ์ พวงอก คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในนามคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ กล่าวรายงานจัดโครงการในครั้งนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และภาคประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความยั่งยืน สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านบริการชุมชนและสังคมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน มีผู้เข้าร่วมการอบรมโดยเครือข่ายท้องถิ่น ได้แก่องค์การบริหารส่วน จังหวัดศรีสะเกษ เครือข่ายมหาวิทยาลัย จำนวน 5 แห่ง ได้แห่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.อุบลราชธานี ,มรภ.สุรินทร์ , มรภ.บุรีรัมย์ ,มรภ.นครราชสีมา และคณะนิติรัฐศาสตร์ มรภ.ร้อยเอ็ด ร่วมทั้งเครือข่ายความร่วมมือจากกลุ่มชุมชน จำนวน 7 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านรงระ ,ชุมชนบ้านดวนใหญ่ ,ชุมชนบ้านจอมพระ ,ชุมชนบ้านหนองทุ่ม ,ชุมชนบ้านด่าน ,ชุมชนบ้านตาเอก ,ชุมชนบ้านโนนเกตุ และสำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนาบทบาทเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ และเป็นเวทีนำเสนอบทความวิจัย บทความวิชาการของนักวิชาการ นักศึกษาปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของสถาบันการศึกษา หน่วยงาน ภาคีเครือข่าย ตลอดจนเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการเพื่อพัฒนาสังคม ชุมชน รวมทั้งบุคลากรร่วมกันอย่างต่อเนื่อง


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading