Back

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง ครั้งที่ 1/2566 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง รองอธิการบดี ในนามคณะกรรมการดำเนินงาน เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดโครงการ

วันที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมถนอม อินทรกำเนิด ชั้น2 ศรีพฤทธาลัย ราชภัฏสัมมนาคาร รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง ครั้งที่ 1/2566 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง รองอธิการบดี ในนามคณะกรรมการดำเนินงาน เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดโครงการฯ จัดโดยงานบริหารบุคคล มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้บริหารระดับกลางให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่เหมาะสม สามารถรองรับภารกิจการพัฒนาการปฏิบัติงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตให้ทันต่อสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม และเพื่อพัฒนาทัศนคติค่านิยมและพฤติกรรมการบริหารโดยมุ่งเน้นคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคี ความร่วมมือระหว่างผู้บริหารตลอดจนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ซึ่งกันและกัน กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมในครั้งนี้ได้แก่ รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี รองผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักงานคณบดี/สถาบัน ซึ่งได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading