Back

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอร แสนภูวา ผู้ช่วยอธิการบดี ในนามของคณะกรรมการดำเนินงานเปิดตลาดพื้นบ้านชุมชนสวนป่า กล่าวรายงานการจัดโครงการเปิดตลาดพื้นบ้านชุมชนสวนป่า

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 14.30 น. ณ บ้านสวนป่า อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอร แสนภูวา ผู้ช่วยอธิการบดี ในนามของคณะกรรมการดำเนินงานเปิดตลาดพื้นบ้านชุมชนสวนป่า กล่าวรายงานการจัดโครงการฯ โดยได้รับเกียรติจากนายพรชัย วงศ์งาม นายอำเภอขุนหาญ เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดพื้นบ้านชุมชนสวนป่า ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีพันธกิจหลัก 4 ประการ ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและการบริการวิชาการแก่ชุมชน การขับเคลื่อนโดยนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้เกิดการพัฒนากับประชาชนในทุกด้าน การเปิดตลาดพื้นบ้านชุมชนสวนป่า เป็นการขับเคลื่อนกิจกรรมหนึ่งในโครงการส่งเสริมและพัฒนาท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนภายใต้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลัก BCG อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น อีกทั้งยังพบว่าชุมชนบ้านสวนป่า เป็นพื้นที่ประสบผลสำเร็จในการปลูกทุเรียนและมีภูมิทัศน์สวยงามเหมาะแก่การเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยการส่งเสริมให้ชุมชนแห่งนี้มีรายได้ เป็นที่รองรับการท่องเที่ยวได้อีกพื้นที่หนึ่งของจังหวัดศรีสะเกษ และเป็นการสร้างรายได้จากเศรษฐกิจฐานราก การเปิดตลาดพื้นบ้านชุมชนสวนป่าเกิดจากความต้องการของชุมชนโดยการประชาคมของชุมชนและหน่วยงานองค์กรการสวนยางโดยเปิดตลาดพื้นบ้านชุมชนสวนป่า มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้และอาชีพให้กับสมาชิกชุมชนและชุมชนใกล้เคียง เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่จำหน่ายสินค้าการเกษตร สินค้าของชุมชน OTOP อาหารพื้นบ้านและสินค้าอื่น ๆ และกระตุ้นระบบเศรษฐกิจฐานราก โดยใช้การบริโภคในพื้นที่และชุมชนใกล้เคียงเป็นตัวขับเคลื่อนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ควบคู่กับการสืบสานเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของชุมชน สร้างความร่วมมือภาคีเครือข่าย ได้แก่ มรภ.ศรีสะเกษ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอขุนหาญ นำไปสู่การสร้างเศรษฐกิจฐานรากโดยชุมชนและชุมชนใกล้เคียงให้เกิดความเข้มแข็ง


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading