Back

ประชุมผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การประชุมผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1. การประชุมการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 43

2. การแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 52 “ภูพานเกมส์” มิตรภาพเหนือชัยชนะ

3. การประชุมคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 (ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading