Back

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมล หลักรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ โดยมีนางเพ็ญพักตร์ สุมณฑา หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดโครงการ

โครงการรูปแบบการทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสร้างค่านิยมเป็นหนึ่งไม่พึ่งพายาเสพติดสำหรับเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ (Sisaket model is one)

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องปีบทอง ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมล หลักรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ โดยมีนางเพ็ญพักตร์ สุมณฑา หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดโครงการฯ ตามที่จังหวัดศรีสะเกษ ได้มีการขับเคลื่อน 1 วาระ จังหวัดศรีสะเกษ หนึ่งใน 10 ของวาระคือการแก้ไขปัญหายาเสพติด และ To Be Number One ซึ่งคือ นโยบายรัฐบาลในการแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด อันเป็นวาระสำคัญแห่งชาติ และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้กำหนดให้แก้ไขปัญหาโดยมีแนวทางที่สำคัญ คือ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน อย่างบูรณาการ เพื่อเป็นการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือในพื้นที่ในการแก้ไขปัญหา เพื่อป้องกัน เฝ้าระวัง และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในทุกกลุ่มเป้าหมาย ที่มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตระหนักถึงการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ วาระที่ 2 วาระการแก้ไขปัญหายาเสพติด และ To Be Number One จึงได้จัดโครงการรูปแบบการทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสร้างค่านิยมเป็นหนึ่งไม่พึ่งพายาเสพติดสำหรับเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ (Sisaket model is one) ซึ่งประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ การเสวนากลุ่มเพื่อร่วมกันกำหนดกิจกรรมค่านิยมรูปแบบกิจกรรมจิตอาสาเป็นหนึ่ง โครงการรูปแบบการทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสร้างค่านิยมเป็นหนึ่งไม่พึ่งพายาเสพติด สำหรับเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ (Sisaket model is one) เป็นโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ด้านสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนวาระ จังหวัดศรีสะเกษ ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด และ To Be Number One มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมทักษะและให้ความรู้แก่เยาวชนในการทำกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสร้างค่านิยมเป็นหนึ่งไม่พึ่งพายาเสพติดสำหรับเยาวชน และเพื่อให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสร้างค่านิยมเป็นหนึ่งไม่พึ่งพายาเสพติดสำหรับเยาวชน


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading