Back

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานเสวนาจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading