Back

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ลงพื้นที่กำกับและประเมินผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการยกระดับคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมสู่การบูรณาการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

วันที่ 23-25 มิถุนายน 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ลงพื้นที่กำกับและประเมินผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการยกระดับคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมสู่การบูรณาการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และร่วมกับ วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเก็บข้อมูลโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การติดตามประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นของสถาบันอุดมศึกษากลุ่มที่ 3 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอร แสนภูวา ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์ ดร.มณิสรา สนั่นเอื้อเม็งไธสง อาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายสะอาด ศิริโชติ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน พร้อมคณะ ร่วมลงพื้นที่กำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการในพื้นที่ ต.คอนกาม อ.ยางชุมน้อย, ต.ดูน อ.กันทรารมย์ ,ต.โพธิ์ อ.เมือง ต.บักดอง อ.ขุนหาญ, และ โรงเรียนไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ