Back

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมทวี กองศรีมา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนมูลนิธิเพื่อคัดเลือกคุณสมบัติของนักศึกษา

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมทวี กองศรีมา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนมูลนิธิเพื่อคัดเลือกคุณสมบัติของนักศึกษาเข้ารับทุนมูลนิธิต่อไป


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading