Back

รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการพัฒนาระบบการช่วยเหลือและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรประวีณ์ ชื่นใจเรือง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ

โครงการการพัฒนาระบบการช่วยเหลือและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน

(วันนี้) 26 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องปีบทอง ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการพัฒนาระบบการช่วยเหลือและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรประวีณ์ ชื่นใจเรือง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ

นักศึกษาในมหาวิทยาลัยเป็นกลุ่มเปราะบางที่มีความเฉพาะ เนื่องจากโอกาสที่จะเกิดปัญหาสุขภาพจิต เช่น การปรับตัว เครียด วิตกกังวล และภาวะซึมเศร้า มีเพิ่มขึ้นตลอดช่วงวัยรุ่น แม้ว่ามหาวิทยาลัยมีระบบการดูแลช่วยเหลือที่เป็นองค์รวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมแต่กระบวนการนำสู่การปฏิบัติยังขาดความต่อเนื่อง ปัจจัยสาเหตุส่วนหนึ่งเนื่องจากบุคคลที่เป็นกุญแจสำคัญของกระบวนการดูแลช่วยเหลือนักศึกษา ได้แก่ อาจารย์ที่ปรึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้ตระหนักถึงความสำคัญและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษา ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของประเทศ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบการช่วยเหลือและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษขึ้น เพื่อเพิ่มทักษะการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตของอาจารย์ที่ปรึกษา อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือทางด้านสุขภาพจิตนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 จ.อุบลราชธานี สำนักงานสาธารณสุข จ.ศรีสะเกษ โรงพยาบาลศรีสะเกษ และ อาจารย์ ดร.อธิชาติ มุกดาม่วง ให้เกียรติเป็นวิทยากร ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็น 2 ช่วง ได้แก่ วันที่ วันที่ 26-27 มิถุนายน สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา และ วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2566 จัดอบรมสำหรับผู้นำนักศึกษา


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading