Back

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประธานในพิธีการเปิดศูนย์วิจัยชุมชน ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ

วันที่ 24 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ณ ห้องสุขวิช รังสิตพล โรงแรมศรีพฤทธาลัย ราชภัฏสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประธานในพิธีการเปิดศูนย์วิจัยชุมชน ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ ในนามของเครือข่ายภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

ตามที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มอบหมายให้เครือข่ายวิจัยภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินกิจกรรมการจัดตั้งศูนย์วิจัยชุมชนโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์หรือไปใช้แก้ปัญหาของชุมชน หรือเพิ่มศักยภาพรายได้ของชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิต รวมทั้งสร้างบุคลากรในชุมชนให้มีความรู้ สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชุมชนหรือพื้นที่นั้น ๆ ปัจจุบันเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดตั้งศูนย์วิจัยชุมชนแล้ว จำนวน 11 ศูนย์ สำหรับการจัดตั้งศูนย์วิจัยชุมชน ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ เป็นการจัดตั้งศูนย์วิจัยชุมชนฯแห่งที่ 12 ซึ่งทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษจัดเป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัด สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ได้ในจังหวัดศรีสะเกษมีพื้นที่ภูเขาไฟโบราญ แถบเทือกเขาพนมดงรัก ซึ่งเป็นดินชนิดหินบะซอลต์ (Basalt Soil) เป็นดินเหนียวสีแดง ระบายน้ำดี มีธาตุอาหารที่สำคัญ คือมีฟอสฟอรัสสูง จังหวัดศรีสะเกษมีพื้นที่ปลูกทุเรียน 15110 ไร่ จังหวัดศรีสะเกษจึงได้ทำการจดบันทึกเป็น สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2559 ให้เป็นทุเรียนที่มีลักษณะพิเศษจำเพาะ คือ เนื้อทุเรียนเหนียวนุ่ม กรอบนอกนุ่มใน เส้นใยละเอียด กล่นหอมละเมียด เมล็ดเล็ก เปลือกบาง เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค นอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษได้มีการนำผลงานวิจัยไปถ่ายทอดความรู้ในชุมชน เช่น การสกัดเส้นใยจากเปลือกทุเรียน อาหารโคจากเปลือกทุเรียน เป็นต้น


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading