Back

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร. พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ ยกระดับรายได้สินค้าชุมชนด้วยนวัตกรรมแพลตฟอร์มการตลาดชุมชนดิจิทัลของผู้ประกอบการชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 24 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร. พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ ยกระดับรายได้สินค้าชุมชนด้วยนวัตกรรมแพลตฟอร์มการตลาดชุมชนดิจิทัลของผู้ประกอบการชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีอาจารย์ลัทธกาญจน์ กุยแก้ว ในนามตัวแทนคณะกรรมการดำเนินงาน กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ เพื่อศึกษาบริบทชุมชนที่มีสินค้า รวบรวมสินค้าชุมชนประจำตำบลแหล่งท่องเที่ยว และพัฒนานวัตกรรมแพลตฟอร์มการตลาดชุมชนดิจิทัลของผู้ประกอบการชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี ดร.ชูเกียรติ พงศ์พนาพิพัฒน์คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading