Back

ดร.วิจารย์ สิมาฉายา นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานดำเนินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ครั้งที่ 6/2566 พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

วันที่ 25 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาไกรภักดี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมพรรษา 5 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ดร.วิจารย์ สิมาฉายา นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานดำเนินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ครั้งที่ 6/2566 พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ทั้งในรูปแบบการประชุมOnline และ Onsite


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading