Back

รศ.ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มอบหมายให้ รศ.ดร.เอมอร แสนภูวา ผู้ช่วยอธิการบดีกำกับดูแลงานวิเทศสัมพันธ์ ร่วมปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาระดับจังหวัดกับสาธารณรัฐเวียดนาม

วันที่ 21 มิถุนายน 2566 รศ.ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มอบหมายให้ รศ.ดร.เอมอร แสนภูวา ผู้ช่วยอธิการบดีกำกับดูแลงานวิเทศสัมพันธ์ ร่วมปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาระดับจังหวัดกับสาธารณรัฐเวียดนาม โดยมีกงสุลใหญ่สาธารณรัฐเวียดนามประจำจังหวัดขอนแก่น ร่วมฯปรึกษาหารือร่วมกับ นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และมีหัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading