Back

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมติดตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมติดตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด รศ.ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พร้อมด้วยผู้บริหารบุคคลกร หัวหน้าส่วนราชการ และนักศึกษาให้การต้อนรับ โดย มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ บรรยายสรุปผลการดำเนินงาน “การดำเนินงานการพัฒนาท้องถิ่น การบริหารจัดการ/ขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษ ได้ให้ความสำคัญต่อ พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่มุ่งสร้างพื้นฐานให้กับผู้เรียน 4 ด้าน ประกอบด้วย มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงานทำ มีอาชีพ และเป็นพลเมืองที่ดี รวมถึงยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของราชภัฏด้านการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมรายงานการดำเนินงาน โครงการ Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มผู้นำนักศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินการบริหารและกิจกรรมโครงการต่าง ๆ เพื่อยกระดับศักยภาพและคุณภาพชีวิตของนักศึกษา

จากนั้น เดินทางไปยังโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ณ ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ อาทิ โครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาดออนไลน์ ออฟไลน์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผักสดปลอดสารพิษชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง, โครงการพัฒนาหอมแดงกระเทียมโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP, โครงการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมศักยภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนโดยบูรณาการทฤษฎีความสูงอายุเชิงจิตสังคมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพในจังหวัดศรีสะเกษ,โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เกาะภูเชือกและบ้านทับทิมสยาม 07 และโครงการยกระดับการพัฒนาต้นแบบพื้นที่นวัตกรรมการจัดการศึกษาระดับจังหวัดจังหวัดศรีสะเกษ


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading