Back

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาสนะ เชิดชู ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEFL ITP

พัฒนาภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEFL ITP ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

พัฒนาภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEFL ITP ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEFL ITP ให้กับบุคลากร และ เพื่อส่งเสริมบุคลากรสามารถนำทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษไปใช้ในการพัฒนานักศึกษาในสาขาและคณะของตน ในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทดสอบ TOEFL ITP ได้แก่ อาจารย์ ดร. พรหมมินทร์ กองแก้ว จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี การจัดโครงการฯ ครั้งนี้ จัดขึ้น ในวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2566 ณ ห้องราชมรรคา อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 (ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ

ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading