Back

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุมระดมข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำห้องนิทรรศการนวัตกรรมทางการศึกษา

การประชุมโครงการศูนย์แหล่งเรียนรู้เขตพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดศรีสะเกษ

โดยห้องนิทรรศการ ดังกล่าวจัดพื้นที่บริเวณ ชั้น 4 ของอาคารศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม จัดทำเป็นห้องแสดงนิทรรศการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และสะท้อนรูปแบบการจัดการศึกษา ทั้งยังเป็นการเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ภายในศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม และให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา บุคลากรและรวมถึงบุคคลภายนอกที่มาศึกษาค้นคว้าเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษาต่อไป ภายหลังจากการประชุมรักษาราชการแทนอธิการบดี ได้มอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นการขอบคุณหน่วยงานรวมถึงคณะกรรมการทุกภาคส่วนที่มีส่วนในการผลักดันให้เกิดนิทรรศการ ดังกล่าวด้วย

ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading