Back

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการทบทวนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)

ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยกองนโยบายและแผน จัดโครงการทบทวนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ณ ห้องสุขวิช รังสิตพล ชั้น 3 โรงแรมศรีพฤทธาลัย ราชภัฏสัมนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และ รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง รองอธิการบดีกำกับกองนโยบายและแผน กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร ดวนใหญ่ และรองศาสตราจารย์ ดร.วัชพงษ์ วัฒนกูล ให้เกียรติเป็นวิทยากร

ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading