Back

ดร.ปฏิมากร จริยฐิติพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ Show & share สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการและสำนักงานอธิการบดี

โครงการ Show & share

วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00 น.อาจารย์ ดร.ปฏิมากร จริยฐิติพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ Show & share สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการและสำนักงานอธิการบดีโดยโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการและสำนักงานอธิการบดี โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ของสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ และสำนักงานอธิการบดี
2. เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของสำนักสงเสริมและบริการวิราการ และสำนักงานอธิการบดี
3.เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถของบุคลากรของสำนักลงเสริมและบริการวิชาการ จัดขึ้นณ ห้องประชุมราชมรรคา ชั้น 2 อาคารศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading