Back

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ร่วมประชุม คณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมล หลักรัตน์ รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรงานพัฒนานักศึกษา ร่วมประชุม คณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา เพื่อจัดทำแนวปฏิบัติวิธีการและเครื่องมือ เพื่อการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน รวมทั้งกำกับการดำเนินงานและตรวจสอบผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมออนไลน์ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading