Back

งานพัฒนานักศึกษา โดยฝ่ายกองทุนการศึกษาและแนะแนว มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จัดประชุมชี้แจ้ง กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปกครองและนักศึกษาในการยื่นคำข้อกู้ กองทุน กยศ.


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading