Back

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชแทนแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ผู้ปกครอง นักศึกษาใหม่ ในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชแทนแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ผู้ปกครอง นักศึกษาใหม่ ในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องศรีพฤทเธศวรเธียร์เตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ( ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เนื่องจากการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีความแตกต่างจากระดับมัธยมศึกษา ทั้งทางด้านระบบการศึกษาและระเบียบข้อบังคับ กฎเกณฑ์ต่างๆ การปฐมนิเทศจะช่วยทําให้นักศึกษามีความพร้อมในการศึกษา เข้าใจในการปฏิบัติตน ด้วยเหตุผลดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จึงจัดปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนการสอน กฎระเบียบ ข้อบังคับและแนวปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อใช้ในเป็นแนวทางในการเรียน และด้านกิจกรรมนักศึกษา รวมทั้งเป็นการแนะนำนักศึกษาได้รู้จักกับผู้บริหาร ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษาใหม่ รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา ด้วย


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading