Back

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิตอานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษมอบหมายให้รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอร แสนภูวา ผู้ช่วยอธิการบดี นำตัวแทนตำบลเพื่อนำผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเข้าร่วม “เปิดตัวแพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ RJ38 “


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading