Back

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหัสา พลนิล รองอธิการบดี ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2566


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading