Back

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก พร้อมการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2566

ปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2566

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก พร้อมการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวรเธียร์เตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 (ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ฝ่ายหอพักนักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา ได้จัดโครงการฯ ขึ้นเพื่อทำความเข้าใจ และการเตรียมความพร้อม ของนักศึกษา ซึ่งในปีการศึกษานี้ มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เข้าพักหอพักภายในมหาวิทยาลัยประมาณ 900 คน


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading