Back

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมวิเศษสิงหนาท ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 (ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม) รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าสำนักงานเข้าร่วมประชุม ซึ่งก่อนเริ่มการประชุม รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง รองอธิการบดี เป็นตัวแทนมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับท่านรองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี ในโอกาสที่ได้รับ”รางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ” ประเภทผู้ประสบความสำเร็จสูงในหน้าที่การงานหรือวิชาชีพ ในโอกาสครบรอบ 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading